Английски за IT. Elementary | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

Английски за IT. Elementary

Английски за IT. Elementary

 

Цел на курса

Курсът е предназначен за:

 • премахване на езиковата бариера,
 • формиране и развиване на навиците за слушане;
 • коректно използване на несложни граматически структури;
 • формиране и развиване на навици за писане на писма чрез електронна поща;
 • попълване на речниковия запас с термини и структури, характерни за IT- сферата.

 

Целева аудитория

Този курс е предназначен за тези, които преди това са учили английски език в училище, в университета, но поради липса на практика, навиците за говорене, слушане и писане са почти загубени. Този курс е предназначен да ви помогне да си спомните и затвърдите по-рано научения материал в областта на ИТ.

 

План на курса

Курсът се състои от 10 модула, всеки от които включва работа върху три аспекта:

 • Професионална лексика на ИТ сфера
 • Корекция на бизнес умения за комуникация,
 • Комуникативна граматика.

 

Участниците ще знаят:

 • Правила за използването на такива времена като Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple;
 • Правила за използването на степените за сравнение в английския език, членове и предлози, модални глаголи;
 • Основната лексика от областта на ИТ.

 

Участниците ще умеят:

 • Да разказват за своята работа;
 • Да договарят срещи с клиенти и партньори;
 • Да водят телефонни преговори;
 • Да отговарят на въпроси при интервюта;
 • Да водят имейл кореспонденция.

 

Програма на курса Английски за IT. Elementary: