IT. Beginner | IMG IT Академия Пловдив | ИТ Курсове в Пловдив

IT. Beginner

Английски за IT. Beginner.

 

Цел на курса?

 

Курсът е предназначен за да може участниците да усвоят:

 • Лексически ( 800-1200 лексически единици) и граматически минимум, необходим за четене и превод ( с речник) на английски текстове с професионална насоченост;
 • Умения за слушане;
 • Речеви етикет на английски език;
 • Четене на нови текстове ( с речник) от общ културен, научен и професионален характер за IT- сферите;
 • Преводи ( с речник) на битови, литературни и специални текстове от английски на български и от български на английски език;

 

Целева аудитория

Този курс е предназначен за тези, които никога не са учили английски преди или поради липса на практика нямат навици за говорене, превод, слушане и писане. Този курс е предназначен да ви помогне да усвоите английски език приложим  в областта на ИТ.

 

План на курса

Курсът се състои от 10 модула, всеки от които включва работа по четири аспекта:

 • Фонетика и четене на правилата,
 • Професионална лексика на ИТ сфера
 • Практически умения за комуникация,
 • Комуникативна граматика.

 

Курсистите ще научат:

Съществително, прилагателно, цифри, времена Present Simple and Continuous, Past Simple, Future Simple, конструкция to be going to, местоимения, модален глагол can, етикети There is/are, There was/there were, построяване на декларативни изречения, построяване на въпроси ( общи, специални) etc.

Бизнес и говорим английски език.

Основна лексика от областта на ИТ.

 

Курсистите ще могат:

 • Да използват общи и специализирани речници, справочници и други периодични издания на английски език;
 • Да владеят монолог и диалог;
 • Правилно да изпозлват разговорни клишета в комуникативни ситуации;
 • Устно да задават въпроси;
 • Да дават кратки и пълни отговори на въпроси;
 • Да съставят свързани текстове с използване на ключови думи на битови и професионални теми.

Програма на  курса ,,Английски за IT. Beginner‘‘