Подробен план за провеждане на курс „Web програмиране – PHP, MySQL“

Подробен план за провеждане на курс

„Web програмиране – PHP, MySQL“

1. Въведение в уеб и http – структура и начин на действие на http протокола и уеб
сървърите. Езици и технологии за уеб разработки.

2. Въведение в PHP
2.1. Предназначение, възможности, начин на работа.
2.2. Подготвяне на локална среда за разработка. Хостинг и cPanel.
2.3. Променливи и константи – инициализиране, типове, съвместимост.
2.4. Оператори и изрази – унарни, бинарни, аритметични, логически, други.
2.5. Условни конструкции – троен оператор, if-else, switch-case.
2.6. Масиви – едномерни, многомерни, индексирани, асоциативни.
2.7. Циклични конструкции – do-while, for, foreach.
2.8. Вградени функции.
2.9. Собствени функции – деклариране, параметри, обхват, връщане на резултат.

3. Работа с числа и низове.

4. Взаимодействие с потребители
4.1. Сесии и бисквитки
4.2. Обработка и валидиране на информация от html форми.
4.3. Качване на файлове.
4.4. Входно – изходни потоци.

5. Работа с файловата система на сървъра.
6. Обработка на HTTP Request/Response и достъп до страници с cURL.
7. Работа с изображения.

8. Въведение в обектно-ориентираното програмиране (ООП)
8.1. Класове и обекти.
8.2. Свойства, методи, константи. Статични свойства и методи.
8.3. „Вълшебни“ методи.
8.4. Пространства от имена.
8.5. Изключения.

9. Уеб формати за предаване на информация. JSON, XML, RSS.
10. Системи за управление на бази данни. MySQL. PhpMyAdmin.

11. Въведение в SQL
11.1 Бази данни – създаване, промяна, изтриване.
11.2. Таблици – структура, създаване, промяна, изтриване.
11.3. Въвеждане, извличане, обновяване и изтриване на информация.
12. Ключове и релации между таблици в БД. Обединяване на таблици.
13. Начини за достъп до БД чрез PHP – mysqli, PDO. Подсигуряване на данните и
заявките.

14. Детайлно разглеждане на ООП
14.1. Принципи на ООП – капсулиране, наследяване, полиморфизъм.
14.2. Наследяване. Нива на достъп. Абстрактни и финални класове и методи.
14.3. Интерфейси
14.4. Traits
14.5. Йерархия на класове и обекти.
15. Стандартна PHP библиотека (SPL).
16. Шаблони за софтуерен дизайн – необходимост и принципи. FrontController.
17. Шаблон „СЕК“ (Singletone).
18. Шаблон Table Data Gateway.
19. Шаблон Active Record.
20. Архитектура „Модел-Изглед-Контролер“ (Model-View-Controller, MVC).
21. Интерфейс за отражения. Шаблон „Делегатор“ (Delegator).
22. Шаблон „Наблюдател“ (Observer).
23. Шаблон „Агрегатор на събития“ (EventAggregator).

<- Обратно към представяне на курса

Курсове по Web Програмиране Пловдив

Запишете се за курса