Програма на курса ,,Английски за IT. Beginner‘‘

 Програма на  курса ,,Английски за IT. Beginner‘‘

 

Модул 1 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Азбука.

Професионална лексика: First Steps in IT English: Parts and Measurements Part I.

Общуване: Welcome! How are you? (с аудио)

Комуникативна граматика: Местоимения (лични, притежателни), глагол to be, to have got пълна и съкратена форми, разказ, отрицание, въпрос (специални въпроси).

 

Модул 2 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Съгласни звуци.

Професионална лексика: First Steps in IT English: Parts and Measurements Part II.

Общуване: Numbers. Colours. (с аудио)

Комуникативна граматика:  There is/there areThere was/there were разказ, отрицание, въпрос, кратки отговори, показателни местоимения This – These, That – Those.

 

Модул 3 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Правила за четене на съгласни звуци.

Професионална лексика: What is a Computer? Part I.

Общуване: My family. What is your job? (с аудио)

Комуникативна граматика: Съществителни (множествено число, притежателен падеж), неопределен член a/an, определен член the, неопределени местоимения some, any.

 

Модул 4 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Гласни звуци.

Професионална лексика: What is a Computer? Part II.

Общуване: What do you look like? Parts of the body. (с аудио)

Комуникативна граматика: Present Simple разказ, отрицание, въпрос, кратки отговори, предлози за място on, in, under, near.

 

Модул  5 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Правила за четене на гласни звуци.

Професионална лексика: Summing-up: Now you can tell what a computer is!

Общуване: What time is it? What day is today? (с аудио)

Комуникативна граматика: Прилагателни (степени за сравнение),  числителни (количествени, редни, дата, година, ден от седмицата, час).

 

Модул 6 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Дифтонги и трифтонги.

Професионална лексика: When You Turn on your Computer. Part I.

Общуване: Pets. Size. (с аудио)

Комуникативна граматика: Present Continuous разказ, отрицание, въпрос, кратки отговори, предлози за време in, at, on.

 

Модул  7 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: When You Turn on your Computer. Part II.

Общуване: My house.  Household chores. (с аудио )

Комуникативна граматика: The Past Simple разказ, отрицание, въпрос, кратки отговори, неправилни глаголи, модален глагол can.

 

Модул  8 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Четене на транскрипции.

Професионална лексика: Graphics User Interface. Part I.

Общуване: The living room and the bedroom. In the kitchen. (с аудио)

Комуникативна граматика: Future Simple разказ, отрицание, въпрос, кратки отговори,  конструкция to be going to.

 

Модул  9 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Четене на транскрипции.

Професионална лексика: Graphics User Interface. Part II.

Общуване: Do you play any sport? What’s the weather like? (с аудио)

Комуникативна граматика: Порядък на думи. Въпроси (общи, специални)

 

Модул  10 (8 ак.ч.)

Фонетика и правила на четене: Четене на транскрипции.

Професионална лексика: Summing-up: What can you say about computer?

Общуване: The shopping list.  In the bathroom.  I wish you. (с аудио)

Комуникативна граматика: Revision

 

Обща продължителност на курса: 80 учебни часа (20 занимания по 4 академически часа).