Project management  или Управление на проекти напоследък се утвърждава като най-добрият метод за планиране и управление на изпълнението на инвестиционни проекти.

Според американски оценки използването на методологиите за управление на проекти осигурява висока надеждност за постигане на целите на проекта и 10-15% намалява разходите за неговото прилагане.

Светът е натрупал богат опит в прилагането на управлението на проекти. По-специално, тази методика се използва във всички големи компании в света. Софтуери за управление на проекти са инсталирани в целия свят на милиони компютри. Асоциация Project Management Institute (Институт за управление на проекти) има около 40 000 членове и има офиси на всички континенти с изключение на Антарктида.

Project management

Какво е проект?

Проект – това е временно предприятие с цел създаване на уникални продукти или услуги.

„Временно“ означава, че всеки проект има начало и непременно настъпва завършване, когато се постигнат поставените цели, или се разбере, че тези цели не могат да бъдат постигнати.

„Уникални“ означава, че създаваме продукти или услуги, съществено различаващи се от другите аналогични продукти и услуги. Примери за проекти: строителство на къщи, разработване на ново оборудване, бизнес ре-инженеринг, разработване и внедряване на програмно осигуряване, провеждане на рекламни кампании, провеждане на избори и т.н.

Уникалността на продуктите или услугите на проекта налага последователно уточняване на техните характеристики според изпълнение на проекта.

Какво е Project management?

Project management е прилагането на знания, опит, методи и средства за работата на проекта за удовлетворяване на изискванията на проекта и на очакванията на участниците. За да се отговори на тези изисквания и очаквания трябва да се намери най-доброто съчетание между целите, времето, цената, качеството и други характеристики на проекта.

Project management е предмет на ясна логика, която свързва различните сфери на дейност, както и процесите на управление на проекти.

Преди всичко проекта трябва да има една или няколко цели. Под цели разбираме не само крайните резултати на проекта, но и избраните пътища за постигане на тези резултати.

Постигането на целите на проекта може да бъде реализирано по различни методи. За сравнение на тези методи са необходими критерии за успешното постигане на целите. Обикновено едни от основните критерии за оценка на различни варианти на проекта са времето и разходите за постигане на резултатите.

За управление на проекти са нужни лостове. За постигане на резултатите на проекта влияят цели, качество, време и разходи за изпълнение на работите, избирайки прилаганите технологии, състава, характеристиките и ресурси за изпълнение на определени видове работи. По този начин, прилаганите технологии и ресурси на проекта могат да бъдат отнесени към основните лостове за управление на проекти.

В допълнение към тези основни, има и  спомагателни средства, предназначени за управление на основните. Например, това могат да бъдат договори, които позволяват да се привлекат нужните ресурси в нужните срокове. Освен това, за управление на ресурсите е необходимо да се обезпечи ефективна организация на работата. Това касае структурите на Project management, организиране на информационно взаимодействие между участниците в проекта, управлението на персонала…

Може да научите повече за това в нашите курсове: “Project management – Fundamentals

/Управление на проекти: Основи на Project Management/ и IT Project management